Phạm , M. C., Nghiêm, N. T. và Nguyễn , V. H. (2022) “KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(2E), tr 16-23. doi: 10.56283/1859-0381/110.