Nguyen , T. D., Tran , K. T., Nguyen , T. H., Vu , T. H., Nguyen , M. H., Luong , Q. C. và Pham , T. D. (2022) “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(2E), tr 61-71. doi: 10.56283/1859-0381/109.