Nguyễn , T. D., Trần , K. T., Nguyễn , T. H., Vũ, T. H., Nguyễn , M. H., Lương, Q. C. và Phạm, T. D. (2022) “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(2E), tr 61-69. doi: 10.56283/1859-0381/109.