Nguyen, T. T. T. và Tran, Q. B. (2022) “DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(2E), tr 1-8. doi: 10.56283/1859-0381/104.