Đinh, Thi Kim Anh, Thị Đặng Ngô, Thị Nhung Ninh, và Đức Cường Lê. 2024. “NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (3E):64-71. https://doi.org/10.56283/1859-0381/720.