Huỳnh, Hạnh. 2016. “DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):10-13. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/604.