Trần, Thị Như Hà, Thị Thùy Linh Lê, Hà Đông Quân Trần, Bảo Lộc Nguyễn, và Hữu Thanh Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔ ĐẶC ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH HỌC CỦA DỊCH TRÍCH THANH LONG RUỘT ĐỎ (Hylocereus polyrhizus)”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (2):10-22. https://doi.org/10.56283/1859-0381/560.