Đổng, Vương Triều, Thị Kim Anh Nguyễn, và Thị Minh Nguyệt Nguyễn. 2024. “DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (3E):32-46. https://doi.org/10.56283/1859-0381/434.