Nguyễn, Lân, Ngọc Quyên Phí, Thị Hải Yến Đỗ, Việt Dũng Phạm, Thị Thu Trang Trần, Huy Tuệ Hà, Võ Lộc Nguyễn, và Tuyết Mai Trương. 2022. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):97-103. https://doi.org/10.56283/1859-0381/367.