Nguyễn , Lân, Ngọc Quyên Phí, Thị Hải Yến Đỗ, Việt Dũng Phạm, và Hữu Chính Nguyễn. 2022. “ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HÀ NỘI NĂM 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):88-96. https://doi.org/10.56283/1859-0381/338.