Nguyễn , Văn Sỹ, Thị Thanh Nga Phạm, Thị Đoan Phạm, và Thị Vân Anh Mai. 2022. “HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):37-43. https://doi.org/10.56283/1859-0381/289.