Huỳnh , Nam Phương, và Văn Công Nguyễn. 2022. “QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 14 (1):58-66. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267.