Nguyễn, Anh Tú, Văn Phú Phạm, Đỗ Huy Nguyễn, Nam Phương Huỳnh, và Thế Trung Lê. 2022. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ THIẾU MÁU TRẺ EM DƯỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH LÀO CAI, LAI CHÂU VÀ HÀ GIANG NĂM 2016”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 14 (1):22-29. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/262.