Hoàng, Thị Đức Ngàn, và Thị Thảo Nghiên Hoàng. 2022. “ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC NỘI THÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 14 (1):9-15. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/259.