Nguyễn, Xuân Ninh, và Thùy Dương Nguyễn. 2022. “CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (3+4):18-25. https://doi.org/10.56283/1859-0381/257.