Nguyễn, Thị Lan Hương, Bạch Mai Lê, Thị Phương Hà Đỗ, Trọng Hưng Nguyễn, Trần Hải Đỗ, và Phương Thảo Nguyễn. 2022. “THE STATUS OF FOOD SAFETY AND HYGIENE AT THE KITCHENS OF SOME TEXTILE ESTABLISHMENTS IN THE NORTH, 2018”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):72-79. https://doi.org/10.56283/1859-0381/119.