Hoang , Thu Nga, Thi Quynh Anh Tran, Nam Phuong HUYNH, Thu Trang Dang, Thi To Uyen Nguyen, và Quang Binh Tran. 2022. “HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):34-43. https://doi.org/10.56283/1859-0381/114.