Hoang , Thu Nga, Thi Quynh Anh Tran, Nam Phuong Huynh, Thu Trang Dang, Thi To Uyen Nguyen, và Quang Binh Tran. 2022. “HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL RISK FACTORS IN ADULTS IN NGHI LOC DISTRICT, NGHE AN PROVINCE, 2020”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):33-43. https://doi.org/10.56283/1859-0381/114.