Hoang , Thi Duc Ngan, Van Long Tran, Van Tan Vu, Thi Thao Nghien Hoang, Danh Tuyen Le, Thai Hiep Duong, Thi Hiep Le, Viet Dzung Nguyen, Thị Đoàn Dư Đặng, và Thi Thao Yen Bui. 2022. “A LOCAL BASED FOOD SECURITY INTERVENTION TARGETED GROUP COMMUNICATION ACTIVITIES TO IMPROVE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD IN LAO CAI PROVINCE, VIETNAM”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):24-33. https://doi.org/10.56283/1859-0381/112.