Hoàng, Thị Đức Ngàn, Văn Long Trần, Văn Tán Vũ, Thị Thảo Nghiên Hoàng, Danh Tuyên Lê, Thai Hiep Duong, Thi Hiep Le, Việt Dũng Nguyễn, Thi Doan Du DANG, và Thi Thao Yen Bui. (2022) 2022. “A LOCAL BASED FOOD SECURITY INTERVENTION TARGETED GROUP COMMUNICATION ACTIVITIES TO IMPROVE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD IN LAO CAI PROVINCE, VIETNAM”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):24-33. https://doi.org/10.56283/1859-0381/112.