Nguyen , Thuy Dung, Khanh Thu Tran, Trong Hung Nguyen, Thi Hue Vu, Minh Huong Nguyen, Quoc Chinh Luong, và Thi Dung Pham. 2022. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):61-71. https://doi.org/10.56283/1859-0381/109.