Nguyễn , Thùy Dung, Khánh Thu Trần, Trọng Hưng Nguyễn, Thị Huệ Vũ, Minh Hương Nguyễn, Quốc Chính Lương, và Thị Dung Phạm. (2022) 2022. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):61-69. https://doi.org/10.56283/1859-0381/109.