Bui, Thi Huyen, Thi Ngoc Tran, Thi Thu Hang Dao, Minh Hai Tran, và Trong Hung Nguyen. 2022. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE GASTROINTESTINAL SURGERY PREPARED AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):54-60. https://doi.org/10.56283/1859-0381/106.