Trần , Châu Quyên, Nguyệt Thu Nghiêm, Quang Bình Trần, Thị Ngoan Nguyễn, và Danh Tuyên Lê. 2022. “MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM ”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):44-53. https://doi.org/10.56283/1859-0381/105.