Nguyen, Thi Trung Thu, và Quang Binh Tran. 2022. “DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 18 (2E):1-8. https://doi.org/10.56283/1859-0381/104.