PHẠM, Đức M. CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 3E, p. 47-56, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/726. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/726. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.