ĐINH, T. K. A.; NGÔ, T. Đặng; NINH, T. N.; LÊ, Đức C. NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 3E, p. 64-71, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/720. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/720. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.