LÊ, T. N. T.; BÙI, T. H. L. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 30-36, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/695. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/695. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.