VŨ, T. T.; LÊ, T. H. H.; NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, T. G.; PHẠM, N. T.; NGUYỄN, T. T.; LÊ, T. T.; ĐINH, V. C.; NGUYỄN, Ánh N.; TRẦN, V. D. ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 1-9, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/693. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/693. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.