TRẦN, Q. C.; LÊ , N. Q. T.; TRẦN, P. Y. N.; ĐOÀN, T. K. T.; LÝ, M. D.; ĐỖ, N. M. A. TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 23-29, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/690. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/690. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.