NGÔ, V. Q.; TRẦN, N. T. T.; TRƯƠNG, T. T. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 58-68, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/689. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/689. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.