NHƯ, V. N. H.; HẬU, N. T. T.; LAN, B. T. H. .; PHƯƠNG, T. T. H.; THÚY, Đoàn T. B.; HOA, N. H. N. . ĐẶC ĐIỂM CƠ CẤU BỮA ĂN DẶM VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ 6 – 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 61-68, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/687. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/687. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.