TRẦN, H. Q.; LÊ, V. H.; NGUYỄN, M. C.; VŨ, Đức M.; LÊ, V. B.; PHẠM, P. L. K. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PROTEASE ĐỂ CHIẾT XUẤT PROTEIN THỦY PHÂN TỪ BÃ SỮA GẠO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 14-26, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/684. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/684. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.