TRẦN, T. T. H.; PHẠM, T. T.; VŨ, T. N.; NGUYỄN, Q. D. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 44-52, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/680. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/680. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.