HOÀNG, T. T.; PHẠM, T. D.; PHẠM, N. K.; PHẠM, T. K. C. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 27-35, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/676. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/676. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.