NGUYỄN, Đức H.; LÊ, T. P. TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 42-49, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/674. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/674. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.