BÙI, T. T. N.; NGUYỄN, T. T. H.; NGUYỄN, Ánh N.; TRẦN, Q. B. DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 3E, p. 81-90, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/661. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/661. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.