NGUYỄN, T. H.; LÊ, Đức C.; NGUYỄN, T. H. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SẦM SƠN NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 36-43, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/654. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/654. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.