HỒ, T. T.; NINH, T. B. N.; NGUYỄN, T. H. L. KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 6, p. 10-19, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/652. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/652. Acesso em: 27 tháng 2. 2024.