NGUYỄN, T. T.; NGUYỄN, Q. D. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 85-91, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/650. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/650. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.