NGUYỄN, T. K. A.; LƯU, T. M. T.; VÕ, T. T. A.; LÊ, T. M. A.; VŨ, N. H.; LÊ, T. H. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 48-53, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/649. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/649. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.