TRẦN, T. M. N.; TRẦN, T. N.; TRẦN, K. V.; NGUYỄN, T. V. H.; NGUYỄN, T. L. P.; LÊ, T. T. D.; LÊ, T. L. TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 53-60, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/638. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/638. Acesso em: 15 tháng 4. 2024.