TRẦN, T. N.; PHẠM, N. K.; NGUYỄN, T. T. N.; LÊ, M. H.; DƯƠNG, T. A. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 62-69, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/633. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/633. Acesso em: 3 tháng 12. 2023.