LÊ, M. H.; NGUYỄN, T. T. N.; TRẦN, T. N.; LÊ, T. K. H.; PHẠM, N. K. HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 78-84, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/623. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/623. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.