PHÍ, Đức B.; NINH, T. N.; PHAN, H. D.; PHẠM, T. K. C. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH NAM XƠ GAN, RỐI LOẠN TÂM THẦN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÁI BÌNH NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 20, n. 2, 2024. DOI: 10.56283/1859-0381/617. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/617. Acesso em: 29 tháng 5. 2024.