LÊ, T. M. T.; VŨ, P. T. KIẾN THỨC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 70-77, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/616. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/616. Acesso em: 3 tháng 12. 2023.