NGUYỄN, T. H.; TRẦN, K. T.; VŨ, D. T. MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 54-61, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/614. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/614. Acesso em: 3 tháng 12. 2023.