PHẠM, N. O.; ĐỖ, T. N. D.; TRẦN, T. M. H.; TẠ, T. L. TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 66-71, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612. Acesso em: 4 tháng 10. 2023.