TRẦN, Q. C.; ĐỖ, T. N. D.; VŨ, Q. H. CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 25-32, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/607. Acesso em: 4 tháng 10. 2023.