YAMAMOTO, S. NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 14-16, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.