HUỲNH, H. DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 10-13, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/604. Acesso em: 4 tháng 10. 2023.