ĐỖ, T. N. D. CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 4-9, 2016. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/599. Acesso em: 12 tháng 7. 2024.