NGUYỄN, T. Q. C.; NGUYỄN, N. T. L. .; PHẠM, P. T. T. C. . KHẨU PHẦN ĂN VÀ THỰC TRẠNG SUY MÒN CƠ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI MỘT TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, [S. l.], v. 19, n. 4+5, p. 92-101, 2023. DOI: 10.56283/1859-0381/558. Disponível em: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/558. Acesso em: 17 tháng 7. 2024.